Намаляване на риска при кредити

Намаляване на риска от въвеждането на нови продукти чрез постоянна ориентация към клиентите

В повечето случаи фирмите, които прилагат успешна продуктова стратегия, веднага след пускането на даден продукт на пазара започват да работят за неговото подобряване и усъвършенстване. Това е следствие от факта, че още на ниво планиране и в процеса на разработката на този продукт се отделят настрана (“прибират се в чекмеджето”) някои чертежи, разчети и се развиват идеи как фирмата да процедира с даден продукт на различните етапи на бързи пари на заем неговия “жизнен цикъл”. В някои фирми се използват т. нар. “Тетрадки за отчитане на нововъведението”, в които още на предпроизводствения етап се формулират вижданията за по-късните модификации на даден нов продукт като бърз кредит от подходящ сайт с положителен рейтинг, разширяването на неговите сфери на приложение, основните му технически и експлоатационни параметри и т.н. Подобна подготовка вече представлява добра основа за осъществяване на процес на “текуща иновация чрез модификация”.
Какви аспекти от информацията “От чекмеджето” и от “Тетрадката за нововъведението” ще бъдат действително използвани, зависи до голяма степен от промените в потребностите и вкусовете на потребителите. В същото време обаче този подход крие опасност от известно “разфокусиране” на първоначалните идеи за новия продукт и обръщане заем срещу лична карта на неоправдано внимание на аспекти в неговото приложение, които едва ли ще настъпят скоро. Има риск представянето на новия продукт на пазара да се забави, иновационният процес да се оскъпи и да се възложат надежди на разработка, която не е достатъчно “узряла”.
Ето защо се прилага правилото да се върви от простото към сложното и да се внедрява новата разработка (технология) в основни линии, като едва в процеса на работата тя се усъвършенства. Опитът сочи, че често предприеманите от фирмата- производител малки подобрения в хода на продажбите създават усещането у клиентите за постоянен “поток от иновации”. Самата фирма пък може да прецени по този начин дали с дадена технология и на база извършените разходи за НИОКР може още да усъвършенства даден продукт, или трябва да внедри нова технология (напр. от електромеханика да премине към електроника). При амбициозното съсредоточаване на вниманието във фирмата единствено към “революционните изменения” в технологията и през относително дългите цикли на изследвания и експерименти съществува опасност тя да загуби връзката с актуални пазарни тенденции. Докато се опитва да усвои нещо принципно ново в технологичната област, тя може да бъде “изтикана” от по-гъвкавите си конкуренти от заеманите пазарни позиции.
В стандартния случай по-малките, но по-чести технологични нововъведения създават увереност че фирмата владее добре и се ползва успешно от дадена технология. Така тя е по-наясно с момента, в който може да изтегли една технология и я замени с друга. Фирмата преценява бърз заем онлайн с достатъчна степен на достоверност кога от някакъв технологичен процес “не може да се изстиска” нищо повече.
Представителят на кредитиращата институция се интересува в този смисъл от начина, по който фирмата-кредитоискател провежда иковационната си дейност и особено как тя ситуира във времето разработките си. По-нататък от интерес за него е общото технико-технологично равнище на фирмата. Ако кре- дитоискателят непрестанно усвоява новости под формата на подобрения на съществуващите продукти, за банката това е доказателство, че разходите му за изследвания и разработки правилно се амортизират в стопанската дейност.

Научно изследователска и опитно-конструкторска дейност при кредитите

В развитите индустриални държави се приема като аксиома, че всяка фирма, която активно извършва научно-изследователски и опитно-конструкторски разработки (НИОКР), може да се надява на устойчиво технологично развитие и добра конкурентна способност. Особено важно е при това резултатите от НИОКР да бъдат своевременно внедрявани, за да се реализират пазарните преимущества. Това предполага силна практическо-пазарна ориентация на разработките за кредитен консултант. Фирмите трябва обаче да внедряват самостоятелно и да работят над собствени разработки, тъй като постоянният стремеж да се “имитират” чуждите продукти води до вечно “дишане на праха” на другите, и крие риска при технологичен “скок” на конкуренцията подобно поведение да стане невъзможно. Единствен изход в подобна ситуация може да бъде внимателното проучване на потребностите на клиентите на кредитен център, ориентацията в изследванията към техните сегашни и бъдещи потребности и бързото внедряване на иновациите.
В региона на ЕС през последните години периодът от възникването на идеята до първите изнесени на пазара количества от даден продукт трае средно 2 години. В общия случай от появата на първите партиди от даден продукт на пазара до откупуването на всички разходи за изследвания и разработки трябва да са изминали също не повече от две години. Ако тези времеви лагове за кредити не бъдат спазени, фирмата рискува да се отклони неизгодно от общото русло на инова- ционната дейност и да загуби пазарни позиции.
На практическо равнище проблемите на НИОКР често се подценяват. Ако изследванията и разработките във фирмата не се провеждат в нужния обем, ако те не бъдат ориентирани директно към потребностите на пазара, възниква опасност фирмата да изостане в технологично отношение или да предлага гама от продукти, които все по-малко ще се търсят от пари на заем. Вследствие на това обемът на продажбите се съкращава и печалбата се “свива” В някои случаи подобни явления могат да предизвикат отпадане от пазара (фалит) на съответната фирма.
В развитите страни се счита, че ако веднъж фирмата забави темпото на НИОКР впоследствие тя трудно може да “навакса” изоставането.
Известно е обаче и друго “увлечение”, а именно – при прекалено бързото въвеждане на “неузряли” нови продукти на пазара нараства количеството на рекламациите и разходите по отстраняването на възникващите дефекти и експлоатационните несъвършенства при бързи заеми. Ето защо, кредитиращите институции обръщат особено внимание на хармоничното балансиране във фирмената дейност на фактори, като напр. разходите за НИОКР, времето на внедряване и качеството на новите продукти. Само тогава се говори за наличието и провеждането на успешна продуктова стратегия.
Според изследвания на известната консултантска фирма “Мак Кинси” (McKinsey), една успешна квота за НИОКР като дял от оборота на най-успешните фирми във ЕС през 90-те години съставя величина от порядъка на 4-5 на сто. Любопитното при това е, че някои фирми инвестират около 7 процента от оборота си за подобни цели, но без успех. По мнението на експертите по заеми онлайн, този факт се дължи на обстоятелството, че фирмите от втората група обикновено “се разпиляват” по широк кръг продукти. В областта на машиностроенето иновационният цикъл при успешните фирми трае наполовина, като те насочват своите сили и ресурси само в 30-40 процента от продуктите, които иначе занимават приоритетно една “стандартна” фирма от същия отрасъл.
В този смисъл кредитният специалист трябва да се интересува от наличието или отсъствието на т. нар. “зрели” образци, конструкции и/или моделй в преговорите с кредитоискателя, като им придава важно значение. И обратно, при фирмите с по-слаби шансове за кредитиране обикновено се откриват “имитации” в конструкцията на новите продукти за бърз заем (особено при машините, съоръженията и др. п.), недовършени неща и опити да се навакса някакво изоставане от водещите фирми в бранша.
Основните проблеми, които банката се опитва да си изясни в този смисъл са, напр. – дали има отразени и колко са били инвестициите за НИОКР в последните годишни отчети на кредитоискателя, има ли изменения в стойностите по години и какъв процент от оборота на фирмата се отделя за тази цел? Освен това, банката проучва дали има големи “скокове” в инвестициите за технологично развитие и иновации и каква е била причината за това при вземане на пари на заем онлайн. Взема се под внимание и продължителността на срока от възникване на идеята до производството на готовия нов продукт, отчитането на желанията и потребностите на клиентите в процеса на обновяване на продуктовата гама, съобразяването с мнението на потребителите и наличието (отсъствието) на стратегии (концепции) за постоянното (текущо) внедряване на новости в технологиите, както и в обновяването на продуктите.

„Крива на заместването“ при продуктовата политика

Опитът на “заместването” на продукти е демонстриран твърде успешно от японските фирми за бърз кредит след Втората световна война. Особено красноречиви са доказателствата в областта на роботостроенето и в автомобилната индустрия. Далекоизточните страни през 50-60-те години започват активно да взаимст- ват (копират и наподобяват) части (възли, детайли, сектори) от водещи разработки в САЩ и Еврпа, като постепенно ги “вграждат” в свои по-общи иновационни решения. Тази стратегия на бързи кредити през последните години доведе до това, че напр. японските производители на автомобили вече или доминират, или успешно преодоляват конкуренцията на местните концерни на вътрешните пазари в големите индустиални държави.
Японските фирми обаче успяха да настигнат голямата индустриална сила САЩ именно чрез една подходяща политика при “заместването” на дадени продукти на кредити с техните аналози, както и чрез бързото внедряване на иновациите.
Същността на заместването (субституцията на кредити онлайн) се основава на схващането, че новите продукти “избутват” застаряващите продукти и стоки. Подобен подход обаче е възможен и оправдан само в случай, че новостите на пазара на онлайн кредити се произвеждат по-икономично, струват по-евтино, притежават по-добри потребителски качества, по-лесно се поддържат, по-добре задоволяват потребителските потребности и са по-модерни от съществуващите до този момент аналози.
“Кривата на заместването” се основава на емпирични доказателства и позволява стратегически изводи за хода на продуктовия цикъл и заместването на продукти във времето с бързи кредити онлайн. Може да се констатира голямо сходство в този процес, независимо от вида на продуктите (продуктовите групи) и периодите на заместването.
Какви са ползите от подобни разсъждения и факти за оценката на кредитните заявки? По принцип, “заместването” в плановете на дадена фирма, кредит онлайн за което се търси кредитиране, е ход срещу конкурентите. Ако в стратегията на фирмата присъства “заместване” това означава, че мениджмънтът съзнава, отчита и прилага в своята дейност постановките на зависимостта продукт-пазар-продук- това политика. Естествено, този факт сам по себе си не обуславя бъдещия успех за онлайн кредит на даден инвестиционен проект. Времето за неговото осъществяване е твърде дълго, а стопанската динамика допуска изменения, които могат коренно да променят изходните параметри на планираната инвестиция. Самото наличие на съображения за субституцията на продуктите на фирмата обаче доказва едно модерно пазарно мислене, осъзнаване на мястото и ролята на фирмата в конкретна стопанска среда и е предпоставка за растеж в дългосрочна перспектива.
В кръга на тези проблеми кредитният инспектор трябва да си изясни, наред с другото, въпроси от рода на:
В състояние ли е кредитоискателят да прецени точно и достоверно своите конкурентни позиции и пазарно положение?
Какви проблеми фирмата иска да реши чрез субституцията и знае ли как да стори това?