„Крива на заместването“ при продуктовата политика

Опитът на “заместването” на продукти е демонстриран твърде успешно от японските фирми за бърз кредит след Втората световна война. Особено красноречиви са доказателствата в областта на роботостроенето и в автомобилната индустрия. Далекоизточните страни през 50-60-те години започват активно да взаимст- ват (копират и наподобяват) части (възли, детайли, сектори) от водещи разработки в САЩ и Еврпа, като постепенно ги “вграждат” в свои по-общи иновационни решения. Тази стратегия на бързи кредити през последните години доведе до това, че напр. японските производители на автомобили вече или доминират, или успешно преодоляват конкуренцията на местните концерни на вътрешните пазари в големите индустиални държави.
Японските фирми обаче успяха да настигнат голямата индустриална сила САЩ именно чрез една подходяща политика при “заместването” на дадени продукти на кредити с техните аналози, както и чрез бързото внедряване на иновациите.
Същността на заместването (субституцията на кредити онлайн) се основава на схващането, че новите продукти “избутват” застаряващите продукти и стоки. Подобен подход обаче е възможен и оправдан само в случай, че новостите на пазара на онлайн кредити се произвеждат по-икономично, струват по-евтино, притежават по-добри потребителски качества, по-лесно се поддържат, по-добре задоволяват потребителските потребности и са по-модерни от съществуващите до този момент аналози.
“Кривата на заместването” се основава на емпирични доказателства и позволява стратегически изводи за хода на продуктовия цикъл и заместването на продукти във времето с бързи кредити онлайн. Може да се констатира голямо сходство в този процес, независимо от вида на продуктите (продуктовите групи) и периодите на заместването.
Какви са ползите от подобни разсъждения и факти за оценката на кредитните заявки? По принцип, “заместването” в плановете на дадена фирма, кредит онлайн за което се търси кредитиране, е ход срещу конкурентите. Ако в стратегията на фирмата присъства “заместване” това означава, че мениджмънтът съзнава, отчита и прилага в своята дейност постановките на зависимостта продукт-пазар-продук- това политика. Естествено, този факт сам по себе си не обуславя бъдещия успех за онлайн кредит на даден инвестиционен проект. Времето за неговото осъществяване е твърде дълго, а стопанската динамика допуска изменения, които могат коренно да променят изходните параметри на планираната инвестиция. Самото наличие на съображения за субституцията на продуктите на фирмата обаче доказва едно модерно пазарно мислене, осъзнаване на мястото и ролята на фирмата в конкретна стопанска среда и е предпоставка за растеж в дългосрочна перспектива.
В кръга на тези проблеми кредитният инспектор трябва да си изясни, наред с другото, въпроси от рода на:
В състояние ли е кредитоискателят да прецени точно и достоверно своите конкурентни позиции и пазарно положение?
Какви проблеми фирмата иска да реши чрез субституцията и знае ли как да стори това?