Научно изследователска и опитно-конструкторска дейност при кредитите

В развитите индустриални държави се приема като аксиома, че всяка фирма, която активно извършва научно-изследователски и опитно-конструкторски разработки (НИОКР), може да се надява на устойчиво технологично развитие и добра конкурентна способност. Особено важно е при това резултатите от НИОКР да бъдат своевременно внедрявани, за да се реализират пазарните преимущества. Това предполага силна практическо-пазарна ориентация на разработките за кредитен консултант. Фирмите трябва обаче да внедряват самостоятелно и да работят над собствени разработки, тъй като постоянният стремеж да се “имитират” чуждите продукти води до вечно “дишане на праха” на другите, и крие риска при технологичен “скок” на конкуренцията подобно поведение да стане невъзможно. Единствен изход в подобна ситуация може да бъде внимателното проучване на потребностите на клиентите на кредитен център, ориентацията в изследванията към техните сегашни и бъдещи потребности и бързото внедряване на иновациите.
В региона на ЕС през последните години периодът от възникването на идеята до първите изнесени на пазара количества от даден продукт трае средно 2 години. В общия случай от появата на първите партиди от даден продукт на пазара до откупуването на всички разходи за изследвания и разработки трябва да са изминали също не повече от две години. Ако тези времеви лагове за кредити не бъдат спазени, фирмата рискува да се отклони неизгодно от общото русло на инова- ционната дейност и да загуби пазарни позиции.
На практическо равнище проблемите на НИОКР често се подценяват. Ако изследванията и разработките във фирмата не се провеждат в нужния обем, ако те не бъдат ориентирани директно към потребностите на пазара, възниква опасност фирмата да изостане в технологично отношение или да предлага гама от продукти, които все по-малко ще се търсят от пари на заем. Вследствие на това обемът на продажбите се съкращава и печалбата се “свива” В някои случаи подобни явления могат да предизвикат отпадане от пазара (фалит) на съответната фирма.
В развитите страни се счита, че ако веднъж фирмата забави темпото на НИОКР впоследствие тя трудно може да “навакса” изоставането.
Известно е обаче и друго “увлечение”, а именно – при прекалено бързото въвеждане на “неузряли” нови продукти на пазара нараства количеството на рекламациите и разходите по отстраняването на възникващите дефекти и експлоатационните несъвършенства при бързи заеми. Ето защо, кредитиращите институции обръщат особено внимание на хармоничното балансиране във фирмената дейност на фактори, като напр. разходите за НИОКР, времето на внедряване и качеството на новите продукти. Само тогава се говори за наличието и провеждането на успешна продуктова стратегия.
Според изследвания на известната консултантска фирма “Мак Кинси” (McKinsey), една успешна квота за НИОКР като дял от оборота на най-успешните фирми във ЕС през 90-те години съставя величина от порядъка на 4-5 на сто. Любопитното при това е, че някои фирми инвестират около 7 процента от оборота си за подобни цели, но без успех. По мнението на експертите по заеми онлайн, този факт се дължи на обстоятелството, че фирмите от втората група обикновено “се разпиляват” по широк кръг продукти. В областта на машиностроенето иновационният цикъл при успешните фирми трае наполовина, като те насочват своите сили и ресурси само в 30-40 процента от продуктите, които иначе занимават приоритетно една “стандартна” фирма от същия отрасъл.
В този смисъл кредитният специалист трябва да се интересува от наличието или отсъствието на т. нар. “зрели” образци, конструкции и/или моделй в преговорите с кредитоискателя, като им придава важно значение. И обратно, при фирмите с по-слаби шансове за кредитиране обикновено се откриват “имитации” в конструкцията на новите продукти за бърз заем (особено при машините, съоръженията и др. п.), недовършени неща и опити да се навакса някакво изоставане от водещите фирми в бранша.
Основните проблеми, които банката се опитва да си изясни в този смисъл са, напр. – дали има отразени и колко са били инвестициите за НИОКР в последните годишни отчети на кредитоискателя, има ли изменения в стойностите по години и какъв процент от оборота на фирмата се отделя за тази цел? Освен това, банката проучва дали има големи “скокове” в инвестициите за технологично развитие и иновации и каква е била причината за това при вземане на пари на заем онлайн. Взема се под внимание и продължителността на срока от възникване на идеята до производството на готовия нов продукт, отчитането на желанията и потребностите на клиентите в процеса на обновяване на продуктовата гама, съобразяването с мнението на потребителите и наличието (отсъствието) на стратегии (концепции) за постоянното (текущо) внедряване на новости в технологиите, както и в обновяването на продуктите.