Намаляване на риска при кредити

Намаляване на риска от въвеждането на нови продукти чрез постоянна ориентация към клиентите

В повечето случаи фирмите, които прилагат успешна продуктова стратегия, веднага след пускането на даден продукт на пазара започват да работят за неговото подобряване и усъвършенстване. Това е следствие от факта, че още на ниво планиране и в процеса на разработката на този продукт се отделят настрана (“прибират се в чекмеджето”) някои чертежи, разчети и се развиват идеи как фирмата да процедира с даден продукт на различните етапи на бързи пари на заем неговия “жизнен цикъл”. В някои фирми се използват т. нар. “Тетрадки за отчитане на нововъведението”, в които още на предпроизводствения етап се формулират вижданията за по-късните модификации на даден нов продукт като бърз кредит от подходящ сайт с положителен рейтинг, разширяването на неговите сфери на приложение, основните му технически и експлоатационни параметри и т.н. Подобна подготовка вече представлява добра основа за осъществяване на процес на “текуща иновация чрез модификация”.
Какви аспекти от информацията “От чекмеджето” и от “Тетрадката за нововъведението” ще бъдат действително използвани, зависи до голяма степен от промените в потребностите и вкусовете на потребителите. В същото време обаче този подход крие опасност от известно “разфокусиране” на първоначалните идеи за новия продукт и обръщане заем срещу лична карта на неоправдано внимание на аспекти в неговото приложение, които едва ли ще настъпят скоро. Има риск представянето на новия продукт на пазара да се забави, иновационният процес да се оскъпи и да се възложат надежди на разработка, която не е достатъчно “узряла”.
Ето защо се прилага правилото да се върви от простото към сложното и да се внедрява новата разработка (технология) в основни линии, като едва в процеса на работата тя се усъвършенства. Опитът сочи, че често предприеманите от фирмата- производител малки подобрения в хода на продажбите създават усещането у клиентите за постоянен “поток от иновации”. Самата фирма пък може да прецени по този начин дали с дадена технология и на база извършените разходи за НИОКР може още да усъвършенства даден продукт, или трябва да внедри нова технология (напр. от електромеханика да премине към електроника). При амбициозното съсредоточаване на вниманието във фирмата единствено към “революционните изменения” в технологията и през относително дългите цикли на изследвания и експерименти съществува опасност тя да загуби връзката с актуални пазарни тенденции. Докато се опитва да усвои нещо принципно ново в технологичната област, тя може да бъде “изтикана” от по-гъвкавите си конкуренти от заеманите пазарни позиции.
В стандартния случай по-малките, но по-чести технологични нововъведения създават увереност че фирмата владее добре и се ползва успешно от дадена технология. Така тя е по-наясно с момента, в който може да изтегли една технология и я замени с друга. Фирмата преценява бърз заем онлайн с достатъчна степен на достоверност кога от някакъв технологичен процес “не може да се изстиска” нищо повече.
Представителят на кредитиращата институция се интересува в този смисъл от начина, по който фирмата-кредитоискател провежда иковационната си дейност и особено как тя ситуира във времето разработките си. По-нататък от интерес за него е общото технико-технологично равнище на фирмата. Ако кре- дитоискателят непрестанно усвоява новости под формата на подобрения на съществуващите продукти, за банката това е доказателство, че разходите му за изследвания и разработки правилно се амортизират в стопанската дейност.